Regulamin

Regulamin imprezy pod nazwą „SIEKIERA Fest”

§ 1
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U.01.120.1298, (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy: Yanasoft Sp. z o.o. zwanego dalej „Organizatorem”.
 3. Działania artystyczne w ramach festiwalu „Siekiera Fest” (zwane dalej „Imprezą”) odbędą się w dniach od 05.08.2022r. do 07.08.2022r. na terenie w zarządzie RZGW we Wrocławiu.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

  „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę firmy ochroniarskiej, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności oraz hologram.
  „Teren Imprezy” oznacza wyznaczoną część wydzielonego terenu w zarządzie RZGW na którym, przeprowadzona jest Impreza.
  „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.


§ 2
 1. Wstęp na teren „Imprezy” jest biletowany. Uczestnik Imprezy obowiązany jest posiadać dowód tożsamości, osoby poniżej 16 r. ż., uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów - osób prawnych, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Nie będą wpuszczane na Imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na Imprezie, legitymowania lub nie posiadający dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym opakowań szklanych,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów alkoholowych,
  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. Ponadto zakazuje się wprowadzania zwierząt na Teren Imprezy, które nie są psami oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. Uczestnik imprezy może wprowadzić psa i jest zobowiązany po nim sprzątać oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które pies spowoduje.
 5. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
  2. posiadającym przedmioty wskazane w § 2 pkt.3 niniejszego Regulaminu,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 6. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu za kulisy i na scenę dla osób nie posiadających identyfikatora Zespołu, Ekipy Technicznej lub Organizatora.
 9. Zabrania się rozniecania ognia na Terenie Imprezy przez osoby do tego nie upoważnione przez Organizatora.
 10. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub Służb Porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 11. Na Teren Imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora oraz samochody Służb Ratowniczych i Porządkowych, pozostałe zaparkowane przed Imprezą jak i w trakcie trwania Imprezy, nie posiadające właściwej przepustki, zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela.
 12. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest w wyznaczonym miejscu.


§ 3
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  2. powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy.
 5. Wszelkich informacji na temat poszczególnych sektorów, wyjść z terenu imprezy, punktu medycznego, toalet itp. udziela Służba Informacyjna Organizatora.


§ 4
 1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione, zgodnie z przepisami Ustawy, do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  5. usunięcia z terenu imprezy osób nie posiadających odpowienich identyfikatorów, które wtargną na teren wydzielony dla obsługi i zespołów;
  6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
  7. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.), ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 5
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. na stronie internetowej https://siekierafest.pl/regulamin
  2. na Terenie Imprezy w punktach wyznaczonych przez Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


§ 6
 1. Regulamin Imprezy oraz Graficzny Plan Terenu Imprezy podany jest do publicznej wiadomości przez udostępnienie w formie afiszów przy wejściu na Teren Imprezy, oraz na stronie internetowej https://siekierafest.pl/polenamiotowe.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.